Popunite zahtev za ponudu
Unesite parametre

Politika privatnosti i opšti uslovi poslovanja

OPŠTE ODREDBE

1.1. Odredbama Opštih uslova poslovanja (OUP) se u skladu sa važećom zakonskom regulativom definišu međusobni odnosi, prava i obaveze Limo servisa ( u daljem tekstu LS ) i Klijenta kao korisnika usluga. OUP čine sastavni deo ugovora o korišćenju usluga Limo Servisa i svako odstupanje od njihovih odredaba imaće dejstvo isključivo ako je ugovoreno u pisanoj formi. 

1.2. Termini korišćeni u OUP imaju sledeće značenje:

  • usluga podrazumeva iznajmljivanje putničkog vozila u celini sa uslugom vozača čije trajanje utvrđuje Klijent kao Korisnik prevoza i za koje se plaća naknada koja se definiše u odnosu na cenu sata pružanja usluge;
  • ugovor o pružanju usluge limo servisa podrazumeva prihvaćenu ponudu Klijenta za pružanje usluge na koju se primenjuju pravila definisana ovim OUP;
  • period obuhvaćen naknadom podrazumeva ugovoreni period pružanja usluge izražen u satima koji je obuhvaćen ugovorenom cenom usluge;
  • minimalno trajanje usluge podrazumeva zakonski minimum za pružanje usluge koji iznosi 3 ( tri ) sata;
  • maksimalno trajanje usluge podrazumeva period izražen u satima u kome Klijent može produžiti korišćenje usluge nakon isteka perioda obuhvaćenog ugovorenom naknadom;
  • nalog za izvršenje usluge podrazumeva ispravu koju potpisuje lice ovlašćeno od strane klijenta, kojom se utvrđuje da se sa pružanjem usluge otpočelo i završilo, na osnovu koga se utvrđuje ukupno vreme korišćenja usluge i na osnovu koga se utvrđuje ukupan broj sati pružene usluge.

1.3. Klijent svoj upit za vršenje usluge upućuje koristeći internet platformu LS koja je postavljena na web adresi www.mioslimoservice.com. Dodatna komunikacija povodom konačnog definisanja usluge se može voditi i putem telefona, e-mailom na adresu LS office@mioslimoservice.com i reservations@mioslimoservice.com ili korišćenjem drugih oblika neposredne komunikacije, kako bi se stručne službe LS upoznale sa potrebama klijenata koje su od uticaja na pružanje i ugovaranje po Klijenta najadekvatnije usluge. Sve usluge se definišu na način i u obimu koje odredi Klijent u svom nalogu za izvršenje usluge a izvršavaju u skladu sa pravilima ugovorenim ovim OUP.

1.4. Klijent je obavezan da prilikom definisanja i dostavljanja upita za pružanje usluge detaljno proveri verodostojnost svih podataka (parametara) koje dostavlja, kao i da prenese potpunu i tačnu informaciju o svojim potrebama za korišćenjem usluga. LS na sebe ne preuzima obavezu provere podataka, dokumentacije ili informacija dobijenih od strane Klijenta niti može biti odgovoran za troškove i dodatne troškove pružanja usluge nastale zbog postupanja Klijenta suprotno ovoj odredbi.

1.5. Nakon potpunog definisanja obima i vrsta usluga kroz upit za pružanje usluga, a ukoliko su ispunjeni ostali potrebni uslovi, LS će putem e-maila ili poštom Klijentu dostaviti ponudu za pružanje usluge, koja u slučaju prihvatanja stiče svojstvo ugovora o pružanju usluge. Ponuda sadrži podatke o ceni usluge, periodu korišćenja usluge koji je obuhvaćen naknadom, maksimalnom trajanju usluge i načinu plaćanja za uslugu pruženu nakon perioda obuhvaćenog naknadom, podatke o broju putnika, podatke o licu koje je putnik a koje će sa vozačem vršiti koordinaciju pružanja usluge i preduzimati druge radnje u ime Klijenta za vreme pružanja usluge kao i druge podatke od značaja za izvršenje usluge. 

1.6. Usluga koja nije potvrđena na način definisanim OUP nije niti može biti obavezujuća za LS, te za pružanje takve usluge LS ne može snositi bilo kakvu odgovornost. Sve izmene prvobitnog dogovora smatraju se prihvaćenim i odobrenim od strane LS te mogu obavezivati LS tek nakon potvrde od Klijenta.

1.7. O svim obavezama koje proizilaze iz i po osnovu ovih OUP kao i sa svim uslovima korišćenja usluge Klijent je obavezan da u potpunosti upozna putnike -  lica koja će neposredno koristiti uslugu i obavezuje se da će postupanje putnika biti u svemu u skladu sa OUP. Sve radnje preduzete od strane putnika i nastale posledice smatraće se radnjama Klijenta, koji je dužan solidarno sa putnikom naknaditi LS i/ili bilo kom trećem licu svu eventualno nastalu  štetu.

OBAVEZE KLIJENTA

2.1. Klijent prihvatanjem ovih OUP potvrđuje da je upoznat da kvalitet i obim pružanja usluge zavisi od pravovremene i potpune saradnje sa LS te da postupanjem u skladu sa odredbama OUP omogućava LS da pruži brzu, sigurnu i potpunu uslugu. 

2.2. Klijent se naročito obavezuje da prilikom formulisanja svog upita tačno i u potpunosti navede broj putnika, podatke o licu koje je putnik i koje će sa vozačem vršiti koordinaciju pružanja usluge i preduzimati druge radnje u ime Klijenta za vreme pružanja usluge, sve adrese, brojeve letova, pravce kao i planiranu satnicu kretanja (odlazaka ili dolazaka),  da putnici budu precizni, tačni i da se pridržavaju satnice kretanja koju su ugovorili, kao i da LS izvesti o svim eventualnim izmenama na tačan, kompletan i potpun način, dok će eventualno utvrđene dodatne obaveze klijenta po osnovu korišćenja usluge nakon ugovorenog trajanja biti namirene na način definisan ugovorom.

2.3. Klijent će izvestiti LS o identitetu lica koje će u njegovo ime biti u neposrednom kontaktu sa vozačem, koje će 

potpisati nalog za izvršenje usluge limo servisa kojim se potvrđuje da je usluga izvršena i na osnovu koga će biti utvrđen ukupan broj sati korišćenja usluge. U slučaju da se odbije ili propusti potpisivanje naloga, vozač će o tome izvestiti svog neposrednog rukovodioca, sačiniti belešku, te svojim potpisom potvrditi da je usluga u potpunosti izvršena te navesti datum i čas kada se sa izvršavanjem usluge okončalo. 

2.4. Klijent je odgovoran za pridržavanje od strane putnika prihvaćenog načina pružanja usluge kao i da za sve putnike i prtljag budu pribavljena sva neophodna putna dokumenta, odobrenja za prevoz, isprave i vize, kao i za pridržavanje zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja i prevoza prtljaga zemalja do/od kojih putuje i kroz koje prolazi u transportu od strane putnika. 

2.5. Klijent i putnici su obavezni da vozila koriste sa dužnom pažnjom, uz pridržavanje svih uputstava zaposlenih u LS u vezi sa korišćenjem usluge i vozila, izbegavajući pri tome bilo kakvo ponašanje, koje bi bilo kako moglo ugroziti ili na bilo koji način umanjiti sigurnost, bezbednost ili adekvatnu realizaciju usluge, da se sve vreme pružanja usluge uzdržavaju od bilo kakvih radnji koje ugrožavaju ili mogu ugroziti bezbednost drugih učesnika u saobraćaju i/ili ometaju ili mogu ometati vozača i na taj način ugroze opštu bezbednost transporta, samih korisnika usluga i zaposlenog kod LS koji upravlja vozilom, kao i da se uzdrže od pušenja i od konzumiranja alkohola i/ili bilo kojih drugih psihoaktivnih supstanci  i stimulansa u toku pružanja usluge.

2.6. Klijent se obavezuje da izvrši sve svoje finansijske obaveze prema LS na način i u rokovima definisanim prihvaćenom ponudom/ugovorom. Troškovi po osnovu pružanja usluge nakon isteka perioda obuhvaćenog naknadom se utvrđuju po svakom započetom satu, a plaćaju u skladu sa zvaničnim cenovnikom LS-a važećim na dan pružanja usluge. 

2.7. Deca mlađa od 18 godina ne mogu koristiti usluge LS bez nadzora roditelja ili zakonskog staratelja. Korisnik je obavezan da prilikom ugovaranja usluge obavesti LS o postojanju putnika koji su mlađi od 18 godina i da dostavi podatke o godištu za svakog maloletnog putnika. Klijent je odgovoran za ispunjenje obaveze putnika da pribave sve potrebne isprave i dokumentaciju neophodnu za lica koja su u pratnji deteta i u potpunosti oslobađa od odgovornosti LS za postojanje sve potrebne dokumentacije. 

2.8. U slučaju da su Putnici deca do 18 godina, LS će obezbediti ispunjenje zakonskih uslova važećih na teritoriji Republike Srbije kojima su definisane obaveze iz oblasti bezbednosti transporta dece. U skladu sa ugovorenim, na Teritoriji Republike Srbije dete niže od 135 cm će biti voženo u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom sedištu, dok će dete starije od četiri godine biti voženo uz upotrebu homologovanog bezbednosnog podmetača            (bustera). 

2.9. U slučaju da korišćenje usluge podrazumeva prelazak državne granice, Klijent će o tome izvestiti LS i preduzeti sve potrebne radnje radi pribavljanja isprava, koje su neophodne za prevoz dece u skladu sa propisima koji su važeći na teritorijama država preko kojih se prevoz vrši. 

2.10. Klijent je solidarno odgovoran sa pratiocem deteta LS i svim trećim licima za ponašanje dece u skladu sa instrukcijama zaposlenih kod LS i važećim propisima, i obavezuje se da će naknaditi bilo koju štetu koja eventualno nastane na strani LS ili bilo kog trećeg lica a koja nastane postupanjem deteta.  

PREKIDANJE/ODBIJANJE/NEMOGUĆNOST PRUŽANJA USLUGE

3.1. LS zadržava pravo da u bilo koje vreme odbije ili prekine pružanje usluge ukoliko bi pružanje usluge predstavljalo bilo kakav rizik po putnike, zaposlene ili njegovu imovinu i ograđuje se od bilo koje obaveze prema Klijentu čije ponašanje ima elemente prekršajne/krivične ili bilo koje druge zabranjene radnje ili može voditi ka takvoj radnji. 

3.2. Klijent je saglasan da LS zadržava pravo da u vanrednim okolnostima (promenama situacije u saobraćaju i/ili slučajevima elementarnih nepogoda), u najboljem interesu putnika i svojih zaposlenih bitno izmeni vreme, rutu, vozilo ili bilo koji element usluge.

3.3. Putnici koje pate od hroničnih bolesti su dužni da o svom zdravstvenom stanju obaveste LS prilikom davanja naloga za izvršenje usluge a kako bi bili upoznati sa njihovim postojanjem i terapijama za slučaj pružanja neophodne pomoći u vidu davanja obaveštenja zdravstvenim radnicima u slučaju akutnih promena koje eventualno nastanu u toku vožnje.

3.4. LS je ovlašćen da odbije pružanje usluge ili da prekine sa pružanjem otpočete usluge koja je ugovorena u slučaju da su putnici osobe čije ponašanje ili stanje narušava bilo koji aspekat saobraćajne bezbednosti i/ili krše pravila ponašanja definisane OUP, osobe kod kojih postoji rizik od prekršajnog, kriminalnog ili bilo kakvog drugog zabranjenog i/ili štetnog ponašanja i uništenja/oštećenja imovine LS, kao i osobe koje na bilo koji način otežavaju i/ili onemogućavaju pružanje usluge. 

3.5. U slučaju da je ponašanje Putnika u vozilu suprotno odredbama OUP ili bilo ko od Putnika svojim radnjama ili propuštanjem dovodi u opasnost vozilo ili lica i imovinu na njemu ili ometa članove posade u obavljanju njihove dužnosti ili ukoliko se Putnik ne povinuje uputstvima posade uključujući onima koji se odnose na povrede pravila postupanja koje su definisane ovim OUP, LS je ovlašćen da preduzme sve i bilo koje mere koje smatra neophodnim za prekidanje takvog ponašanja, uključujući onemogućavanje daljeg kretanja. 

3.6. U tom slučaju, LS ima pravo da od Putnika zahteva da napusti vozilo ili uskrati putniku pravo da se vrati u vozilo i odbije dalji prevoz na bilo kojoj tački, te da preduzme zakonske mere protiv Putnika za prekršaje koje je počinio dok se nalazio u vozilu. U ovom slučaju, momentom napuštanja vozila od strane Putnika i vraćanjem ličnih stvari i prtljaga putniku smatraće se da je usluga izvršena u celosti, bez prava Klijenta da traži povraćaj bilo kog plaćenog iznosa.

3.7. U slučaju da LS ne bude u mogućnosti da pruži ugovorenu uslugu, Klijentu će biti vraćen kompletan avansno uplaćeni iznos, odnosno u slučaju da LS ne bude u mogućnosti da ugovorenu uslugu izvrši u punom obimu, izvršiće povrat u srazmernom iznosu u odnosu na deo usluge koji nije pružen. Klijent je saglasan i neopozivo izjavljuje da će na opisani način biti namirena sva njegova eventualna potraživanja prema LS po osnovu nerealizovanog Ugovora, sa kojih razloga se odriče prava da po tom osnovu od LS potražuje bilo kakvu dodatnu naknadu.  

PRTLJAG

4.1. Putnik ima pravo na prevoz određene količine prtljaga, shodno uslovima i ograničenjima za svaki tip vozila. O raspoloživom prostoru za prtljag Klijenta po njegovom upitu izveštava LS. 

4.2. LS  zadržava pravo da odbije transport prtljaga ako nema dovoljno prostora za njegovo adekvatno i bezbedno skladištenje u vozilu, ukoliko postoji sumnja da se u prtljagu prevoze predmeti koji mogu da ugroze bezbednost učestvovanja u saobraćaju (samozapaljive i eksplozivne naprave), predstavljaju ilegalnu robu (narkotici, antikviteti, zakonom zabranjeni materijali), prtljag čija težina prelazi maksimalno dozvoljeno opterećenje vozila, prtljag koji ne može biti pravilno i bezbedno poređan u za to predviđenom prostoru zbog svoje prirode i veličine.

4.3. Vatreno oružje i municija, osim onih koji se koriste za lov i sport, ne smeju se prevoziti kao prtljag, osim uz prethodnu najavu LS. Lovačko i sportsko oružje i municija mora biti obezbeđeno i to ispražnjeno, zakočeno i upakovano u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok transport moraju pratiti sve potrebne isprave/uverenja/odobrenja za njihov prevoz, čije pribavljanje je isključiva obaveza Klijenta, kao i odgovornost za bezbednost prevoza ove vrste prtljaga.

4.4. Prtljag, drugi lični predmeti kao ni bilo koji deo ručnog prtljaga i/ili imovine putnika ne smeju ostati u vozilu bez nadzora putnika i LS ne snosi bilo kakvu odgovornost za njih i u slučajevima kada korisnik usluge napušta vozilo na kratak vremenski period. Odredbe ovog člana se naročito odnose na bilo kakvu poverljivu dokumentaciju, nosač podataka i/ili deo ručnog prtljaga čiji bi nestanak Klijentu, putniku ili njegovom poslodavcu ili poslovnom partneru naneo poslovnu ili ličnu štetu.

4.5. Klijent je dužan da upozori putnike na obavezu da neposredno po završetku transporta pregledaju svoj prtljag i ustanove eventualno nastala oštećenja ili podnesu pritužbu u vezi sa prtljagom. Sve naknadno uložene žalbe i pritužbe vezano za nastalu materijalnu štetu na prtljagu neće biti uvažene. Korisnik je dužan da proveri i putnički prostor u kojem se prevozio kao i uređaje koje je koristio, dok LS ne snosi odgovornost za predmete i vrednosti koje korisnik za sobom ostavlja u vozilu.

4.6. Zaboravljeni/izgubljeni prtljag i drugi lični predmeti putnika koji budu zatečeni u vozilu nakon završetka realizovane usluge biće čuvani u periodu od tri nedelje, dok će po pronalasku ovih stvari LS kontaktirati Klijenta putem e-maila preko koga je usluga naručena. U slučaju da se nakon tri nedelje ne pojavi lice koje ponudi uverljive dokaze o svom pravu da preuzme zaboravljeni prtljag, LS usmerava prtljag na instituciju Biro za izgubljene stvari i kompletna pravna odgovornost na taj način prelazi na ovu instituciju i ima pravo da isti otuđi bez ikakve obaveze prema Putniku.

PREVOZ ŽIVOTINJA 

5.1. Prevoz kućnih ljubimaca naviknutih na blizinu ljudi i duži boravak u zatvorenom prostoru moguće je dogovoriti. U tom slučaju, Klijent odgovara za ponašanje životinje i snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju životinja napravi. Pre ugovaranja usluge, Klijent je dužan da detaljno informiše LS o karakteru životinje, životnim uslovima, potrebama kao i o eventualnim posebnim potrebama koje proizilaze iz ovakvog transporta. 

5.2. Životinja koja se prevozi mora biti propisno smeštena u kavez i posedovati sva potrebna važeća zdravstvena uverenja, potvrde o vakcinaciji, dozvole za ulazak i druga dokumenta u skladu sa zahtevima zemlje u koju se ulazi ili se u istoj nalazi u tranzitu. LS nije odgovoran u slučaju da određena životinja nema neophodne dozvole za ulazak i izlazak, zdravstvene potvrde i druga dokumenta vezana za ulazak životinje u, tranzit kroz ili izlazak iz određene zemlje, države ili teritorije, a osoba koja putuje sa životinjom dužna je da nadoknadi LS sve eventualne kazne, troškove, gubitke ili obaveze koje usled toga pretrpi. 

5.3. Životinja ne sme na bilo koji način da ugrožava zaposlene u LS, vozača ili članove posade prevoza, dok u suprotnom LS zadržava pravo obustavljanja pružanja ili daljeg pružanja usluge. 

5.4. LS neće snositi odgovornost za povredu, gubitak, bolest ili smrt životinje koju je prihvatio na prevoz, osim ako navedena stanja nisu nastupila usled nemara.  LS ne snosi odgovornost za posledice koje životinja u toku transporta nanese trećim licima, ne snosi materijalnu odgovornost za ponašanje životinje, njeno zdravstveno stanje ili povrede koje nastanu u toku transporta. 

POSTUPAK UGOVARANJA

6.1. Usluga se ugovara korišćenjem internet platforme LS koja se nalazi na internet adresi www.mioslimoservice.com, a sprovodi se tako što:

  • Klijent unosi podatke o svojim potrebama u za to predviđena polja i tako formira specifikaciju zahteva-naloga na sajtu LS;
  • Na osnovu unetih parametara LS sačinjava kalkulaciju vremena potrebnog za pružanje tražene usluge i u skladu sa utvrđenim brojem potrebnih sati dostavlja ponudu koja sadrži dodeljen identifikacioni ( ID ) broj, pod kojim je ponuda zavedena u sistemu kod LS;
  • Obaveštenjem o prihvatu ponude Klijent prihvata izvršenje ugovorene usluge, dok prihvaćena ponuda stiče svojstvo ugovora koji postaje osnov za pružanje usluge i LS će izvršiti ugovorenu uslugu u skladu sa ovim OUP;

6.2. Načini plaćanja usluge se nalaze na zvaničnoj stranici LS, dok se rokovi plaćanja za sve ugovorene usluge definišu ugovorom. Docnja u plaćanju obaveza po osnovu ispostavljenih faktura podrazumeva pravo LS da obračuna i naplati zakonsku zateznu kamatu.

6.3. U slučajevima da Klijent ima potrebu za promenom zahteva koji je već plaćen, LS zadržava pravo promene cena ili u slučaju da se usluga u izmenjenom obimu ne može pružiti, pravo da Ugovor raskine. 

6.4. Ako do nemogućnosti realizacije prihvaćene ponude dođe na zahtev ili krivicom Klijenta otkazivanjem u periodu kraćem od 12 časova pre pružanja usluge, LS je ovlašćen da na ime odustanka od ugovora  zadrži, odnosno od klijenta naplati  50% od uplaćene, odnosno ugovorene cene pružanja usluge. 

6.5. U slučajevima kada promena sadržine prihvaćene ponude menja profil usluge a uslugu je u izmenjenom obimu moguće pružiti, LS će korigovati cenu i dostaviti ponudu sa korigovanim iznosom cene koja će prihvatanjem od strane Klijenta steći svojstvo aneksa prvobitno zaključenog ugovora. 

6.6. Valuta plaćanja je dinar ( RSD ). Bilo koji iznos ugovoren u stranoj valuti biće prilikom obračuna iskazan u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan obračuna. 

NAPLATA – USLOVI PLAĆANJA

7.1. LS za pružene usluge izdaje račune i predračune i zadržava pravo jedinstvene naplate kompletnih usluga koje je klijent zahtevao - svih usluga koje je LS pružio ili organizovao. Cena ugovorene usluge se plaća u rokovima i na način definisan Ugovorom.

7.2. U skladu sa ugovorenim, LS je ovlašćen da u sklopu svoje osnovne usluge angažuje podizvođače koji zadovoljavaju najviše standarde za branše u kojima deluju, kojima će poveriti pojedine poslove radi ispunjenja realizacije naloga Klijenta. Za izbor angažovanih podizvođača ovlašćen je isključivo LS dok je, u slučaju da dodatne usluge vrši podizvođač po zahtevu Klijenta, LS oslobođen bilo kakve odgovornosti za njegov rad.

ČEKANJE 

8.1. Sa pružanjem usluge otpočinje se u vreme definisano prihvaćenom ponudom dok eventualno kašnjenje Klijenta otpočinjanjem korišćenja usluge nije od bilo kakvog uticaja na početak vršenja usluge niti na obavezu plaćanja naknade. U tom slučaju, nakon isteka prvih 15 minuta od dogovorenog početka pružanja usluge, Klijent će dobiti obaveštenje u kojem se poziva na zakazanu vožnju. Kompletno vreme provedeno u čekanju u slučaju docnje sa pristupom putnika na ugovorenu adresu ili mesto preuzimanja, računa se u ukupno ugovoreno vreme korišćenja usluge i LS nije dužan produžiti trajanje usluge za ovaj period. 

OSIGURANJE

9.1. LS obezbeđuje zakonom predviđena osiguranja za svoje zaposlene, putnike i materijalnu imovinu. Sva ostala dodatna osiguranja koja putnik želi ( prvenstveno osiguranje prtljaga ) moraju biti predmet dogovora i LS ne snosi odgovornost za izbor i postupanje osiguravača.

POSLOVNA TAJNA

10.1. Svaka komunikacija povodom ugovaranja i realizacije usluge ( naročito adrese, broja putnika, njihovih imena, kontakata, ruta i destinacija na koje su odlazili ), uključujući i komunikaciju koja je vođena informativno i koja nije formalno završena Ugovorom,  smatra se poslovnom tajnom.

10.2. LS će se sa posebnom pažnjom odnositi o bitnim podacima koji budu razmenjeni i/ili koji postanu poznati u toku realizacije Ugovora a koji se mogu tretirati podacima o ličnosti, sa kojima će postupati naročito oprezno u svemu kako je to definisano pozitivnim propisima i opštim aktima. 

NADLEŽNOST ZA SLUČAJ SPORA

11.1. Sve sporove koji eventualno nastanu, strane potpisnice će nastojati rešiti mirnim putem, uz obostrano puno razumevanje i uvažavanje. U slučaju da se spor ne može rešiti na ugovoren način, strane potpisnice saglasno ugovaraju nadležnost Privrednog Suda u Beogradu kao stvarno i mesto nadležnog Suda.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Prihvatanjem ovih OUP Klijent potvrđuje da ih je pročitao i razumeo te da ih kao takve u celosti prihvata i obavezuje se na njihovo puno poštovanje.

12.2. Odredbe ovih OUP čine sastavni deo prihvaćene ponude/ugovora za pružanje usluge limo servisa.

[ultimate_gdpr_policy_accept]

LOKACIJE

Srbija

Mios Limo Service

Milutina Milankovića 23 / 11070 Novi Beograd
www.mioslimoservice.com
© 2024 Mios Limo Service. Sva prava zadržana